Privacybeleid

Bij Meesman Indexbeleggen verwerken wij persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, zodat u erop kunt vertrouwen dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn. Uw gegevens verwerken wij uitsluitend in overeenstemming met de bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), alsmede overige toepasselijke privacy wet- en regelgeving.


Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

  • Om een overeenkomst te sluiten als u klant bij ons wordt. Om u als klant te kunnen verwelkomen, hebben wij persoonsgegevens nodig. Zo moeten wij bijvoorbeeld een kopie van een identiteitsbewijs ontvangen om uw identiteit vast te stellen. Zonder de gevraagde persoonsgegevens kunnen wij onze contractuele, maar ook bepaalde wettelijke verplichtingen niet nakomen.
  • Om onze contractuele verplichtingen met u als klant na te komen. Als u klant bij ons bent, willen wij u goed van dienst zijn. Hiervoor verwerken wij persoonsgegevens. Om bijvoorbeeld uw beleggingsopdrachten uit te voeren, gebruiken wij uw naam en gegevens van uw stortingen. Ditzelfde geldt voor de partijen met wie wij samenwerken om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen. Zie hiervoor het Prospectus van de Meesman Beleggingsfondsen. Uw gegevens zullen niet zonder uw toestemming aan derden worden verstrekt, tenzij noodzakelijk voor het uitvoeren van werkzaamheden overeenkomstig de gesloten overeenkomst.
  • Om de relatie met u te onderhouden. Naast het gebruik van uw persoonsgegevens om onze contractuele verplichtingen na te komen, gebruiken wij de gegevens ook om u extra te informeren, bijvoorbeeld via onze nieuwsbrieven, of om u te benaderen voor klantonderzoeken. Mocht u hier geen prijs op stellen, dan kunt u dit aangeven in uw persoonlijke online omgeving.
  • Om deze te verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang dat zwaarder weegt dan uw belang als klant. Bijvoorbeeld om fraude tegen te gaan. Voor dit doel kunnen wij gegevens uit openbare registers en waarschuwingssystemen vergelijken met persoonsgegevens in ons bestand.
  • Om wettelijke verplichtingen na te komen. Vanuit wet- en regelgeving kan het zijn dat wij persoonsgegevens moeten delen met bijvoorbeeld toezichthouders of een overheidsinstelling. Wij zijn hierbij altijd zorgvuldig. Daarnaast zijn wij in het kader van de bewaarplicht verplicht bepaalde gegevens voor een periode van zeven jaar te bewaren nadat een overeenkomst is beĆ«indigd.
  • Voor de ontwikkeling van onze dienstverlening. Om u goed van dienst te zijn, werken wij voortdurend aan de ontwikkeling van onze dienstverlening. Hierbij kunnen wij gegevens gebruiken over ons websitebezoek. In sommige gevallen verwerken wij hiervoor ook persoonsgegevens om analyses uit te voeren ter verbetering van onze dienstverlening.

Wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van de bovengenoemde doeleinden, tenzij met uw nadrukkelijke toestemming. Indien u toestemming verleent voor het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u deze op ieder gewenst moment weer intrekken.


Wat zijn uw rechten?

U heeft als betrokkene een aantal rechten waaronder het recht tot inzage in uw persoonsgegevens en het recht op correctie van persoonsgegevens indien deze niet juist zijn. U kunt ons daarnaast vragen de verwerking van uw gegevens te beperken of uw gegevens over te dragen. In een aantal gevallen is er het recht op verwijdering van de gegevens. Dit verzoek mag niet in strijd zijn met wettelijke verplichtingen en de bewaarplicht.

Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering etc. dient u kenbaar te maken door een mail te sturen aan info@meesman.nl.

Indien u het niet eens bent met de verwerking van uw gegevens gebaseerd op een overheidstaak, of op een belangenafweging, heeft u het recht om bezwaar te maken.

Tot slot heeft u het recht om een klacht in te dienen bij Meesman of bij de toezichthouder, zijnde de Autoriteit Persoonsgegevens, indien u het niet eens bent met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.


Onze website en cookies

Wij willen graag dat een bezoek aan onze website voor u zo prettig en soepel mogelijk verloopt. Hiervoor maken wij gebruik van verschillende soorten cookies. Dit zijn kleine bestanden die bij een bezoek aan onze website automatisch op uw computer, mobiel of tablet worden geplaatst.

Deze cookies maken het gebruik van de website aangenamer. Daarnaast kunnen wij met deze cookies analyseren hoe de website wordt gebruikt om deze te verbeteren, maar ook om onze dienstverlening verder te ontwikkelen. Wij kunnen u niet persoonlijk identificeren aan de hand van cookies die wij gebruiken.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u een seintje krijgt wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies van de website niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld. U kunt ook achteraf op ieder gewenst moment de cookies weer verwijderen.


Beveiligingsniveau

Wij beschermen de aan ons toevertrouwde gegevens door middel van diverse technische en administratieve veiligheidsmaatregelen. Op deze manier doen wij ons uiterste best om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking of wijziging te reduceren. Hierbij kunt u denken aan het versleutelen van gegevens, fysieke en procedurele toegangscontroles en firewalls. Indien u denkt dat er toch misbruik is gemaakt van data, horen wij dat uiteraard graag zo spoedig mogelijk.


Wijzigingen privacybeleid

Ons privacybeleid is afgestemd op de huidige wet- en regelgeving en op het gebruik van en de mogelijkheden binnen onze huidige dienstverlening. Wij behouden ons het recht voor ons privacybeleid aan te passen. Eventuele wijzigingen van wet- en regelgeving dan wel onze dienstverlening kunnen leiden tot aanpassingen in dit privacybeleid. Op onze website kunt u ons actuele privacybeleid te allen tijde inzien. Het is raadzaam om dit regelmatig te doen.


Contact

Voor vragen of opmerkingen aangaande het privacybeleid kunt u zich richten tot:

Meesman Indexbeleggen
Lange Kleiweg 6
2288 GK Rijswijk
info@meesman.nl