Duurzaam beleggen

Voor beleggers is de duurzaamheid van hun beleggingen een steeds belangrijker thema aan het worden. Zij vinden dat bedrijven er niet alleen zijn voor hun aandeelhouders, klanten en medewerkers, maar ook rekening dienen te houden met de bredere belangen van de samenleving waar zij deel van uitmaken. Zij willen een zo goed mogelijk rendement maar willen ook dat er rekening wordt gehouden met mens, milieu en goed ondernemingsbestuur. Meesman onderschrijft dit. Hieronder leest u hoe Meesman hier invulling aan geeft.


Duurzaam beleggen op twee niveaus

Meesman staat voor passief beleggen. Dat is beleggen in alle aandelen wereldwijd (in verhouding tot hun beurswaarde) en die voor de lange termijn aanhouden. Maar Meesman staat ook voor maatschappelijk verantwoord beleggen. Bij Aandelen Wereldwijd Totaal vindt er een beperkt aantal uitsluitingen plaats, maar is het duurzame beleid primair een kwestie van engagement. Aandelen Duurzame Toekomst richt zich op duurzame thema's, om te beginnen klimaatverandering. Dit wordt bereikt door meer uitsluitingen, resulterend in een veel lagere uitstoot van broeikasgassen. Ook krijgen duurzame bedrijven een zwaardere weging.


Aandelen Wereldwijd Totaal belegt in grote, middelgrote en kleine bedrijven in ontwikkelde landen en in grote en middelgrote bedrijven in opkomende landen. Aandelen Duurzame Toekomst belegt in grote en middelgrote bedrijven in ontwikkelde en opkomende landen. Er wordt dus niet belegd in kleine bedrijven.


Custom ESG Screening

Voor beide aandelenfondsen is het duurzame beleid gebaseerd op twee pijlers:

  • Engagement met bedrijven. Stemmen op aandeelhoudersvergaderingen en actief met (het bestuur van) bedrijven in gesprek gaan over hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om rekening te houden met mens, milieu en goed ondernemingsbestuur.
  • Uitsluiting van aandelen. Niet beleggen in bedrijven die zich niet houden aan basale normen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het gaat dan om betrokkenheid bij ernstige schendingen van mensenrechten en arbeidsrechten, milieuschade, corruptie, fraude etc. En niet beleggen in bedrijven betrokken bij activiteiten waar geen maatschappelijk draagvlak voor is zoals de winning van olie en gas uit onconventionele bronnen (schalie, teerzanden en de poolgebieden), controversiële wapens (o.a. clusterbommen, landmijnen, biologische en chemische wapens) en tabak. In totaal wordt ongeveer 5 tot 10 procent van de bedrijven in de standaard (niet-duurzame) index uitgesloten.

Klimaat Screening

De volgende bedrijven worden vervolgens ook uitgesloten:

  • De top 10% van bedrijven (in de index) met de hoogste uitstoot van broeikasgassen (meer dan alleen CO2)
  • Bedrijven met fossiele brandstofreserves
  • Bedrijven met een significante betrokkenheid bij kernenergie

Als gevolg hiervan wordt tussen de 15 en 25 procent van de bedrijven in de standaard (niet-duurzame) index uitgesloten. En heeft de resterende aandelenportefeuille een ongeveer 70 procent lagere uitstoot van broeikasgassen.


Positieve Herweging

Bepaalde bedrijven krijgen een zwaardere weging in de index. Het gaat om bedrijven die hun geld verdienen met groene activiteiten (zoals alternatieve energie en groene gebouwen). En bedrijven die goed gepositioneerd zijn voor de energietransitie doordat zij bewust en actief aan de slag gaan met de risico’s en kansen die deze fundamentele maatschappelijke omwenteling met zich meebrengt.


Hoeveel bedrijven worden uitgesloten?

In de tabel hieronder ziet u voor de beide Meesman aandelenfondsen hoeveel bedrijven de duurzame MSCI index uitsluit ten opzichte van de reguliere (niet-duurzame) MSCI index. Ook wordt aangegeven hoeveel dit is als percentage van het totale aantal bedrijven en de totale beurswaarde van alle bedrijven in de reguliere (niet-duurzame) MSCI index.

  Aandelen
Wereldwijd Totaal
Aandelen
Duurzame Toekomst
Aantal uitgesloten bedrijven 1.338 van de 7.449 557 van de 2.893
Als % van totaal aantal bedrijven 18,0% 19,3%
Als % van totale beurswaarde 6,3% 16,9%

Rendement

Aandelen Wereldwijd Totaal

Vanaf oprichting is het gemiddelde rendement van de duurzame MSCI World Index, MSCI Emerging Markets Index en MSCI World Small Cap Index nagenoeg gelijk aan het rendement van de reguliere (niet-duurzame) variant van deze indexen. Ter illustratie hiervan ziet u in de grafiek hiernaast het rendement van beide varianten van de MSCI World Index sinds 2008.

Gegeven het beperkte aantal uitsluitingen verwachten wij dat ook in de toekomst de rendementen van de duurzame en de reguliere MSCI indexen op korte termijn wellicht wat uiteen kunnen lopen maar op lange termijn vergelijkbaar zullen zijn.

Aandelen Duurzame Toekomst

Dit fonds volgt een marktgewogen mix (op dit moment ongeveer 88% en 12%) van twee indexen: de MSCI World Custom ESG Climate Series A Index en de MSCI Emerging Markets Custom ESG Climate Series A Index. Deze indexen bestaan nog niet zo lang.

In de grafiek hierboven ziet u hoe de MSCI World Custom ESG Climate Series A Index (de klimaat index voor ontwikkelde landen) sinds de start op 1 december 2015 heeft gepresteerd vergeleken met de standaard (niet-duurzame) MSCI World Index. Het laat zien wat andere onderzoeken ook laten zien: maatschappelijk rendement gaat niet ten koste van financieel rendement. Eerder het tegenovergestelde.


Informatieverstrekking over duurzaamheid

Voor beleggers is de duurzaamheid van hun beleggingen een steeds belangrijker thema aan het worden. Daarom willen wij u duidelijk informeren over hoe wij bij Meesman omgaan met verschillende duurzaamheidsonderwerpen. Alle informatie hierover vindt u hier.

In dit document informeren wij u over:

  • Hoe Meesman duurzaamheidsrisico’s meeneemt in het beleggingsbeslissingsproces;
  • Of, en zo ja, hoe Meesman negatieve effecten op duurzaamheidsfactoren meeneemt in het beleggingsbeslissingsproces;
  • Hoe het beloningsbeleid van Meesman in lijn is met de integratie van duurzaamheidsrisico’s in het beleggingsproces.