Duurzaam beleggen

Voor beleggers is de duurzaamheid van hun beleggingen een steeds belangrijker thema aan het worden. Zij vinden dat bedrijven er niet alleen zijn voor hun aandeelhouders, klanten en medewerkers, maar ook rekening dienen te houden met de bredere belangen van de samenleving waar zij deel van uitmaken. Zij willen een zo goed mogelijk rendement maar willen ook dat er rekening wordt gehouden met mens, milieu en goed ondernemingsbestuur. Meesman onderschrijft dit. Hieronder leest u hoe Meesman hier invulling aan geeft.


Maatschappelijk verantwoord beleggen

Meesman werkt alleen samen met vermogensbeheerders die internationaal afgesproken normen voor maatschappelijk verantwoord beleggen onderschrijven. Zoals de United Nations Principles for Responsible Investment (UNPRI). Vermogensbeheerders die de UNPRI ondertekenen dienen in hun beleggingsproces en in hun rol als aandeelhouder rekening te houden met sociale overwegingen, milieu en goed ondernemingsbestuur. Ook dienen zij als aandeelhouders actief gebruik te maken van het stemrecht dat de aandelen met zich meebrengen en met bestuurders in gesprek te gaan over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van hun onderneming.


Uitsluiten

Door te stemmen en in gesprek te gaan met het bestuur proberen aandeelhouders bedrijven aan te sporen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Helaas lukt dit niet altijd. Bedrijven die niet of onvoldoende oog hebben voor mens, milieu en goed ondernemingsbestuur (internationaal aangeduid als Environmental, Social and Governance (ESG) criteria) worden door de Meesman aandelenfondsen uitgesloten.

Duurzame indexen

Uitsluiting van bedrijven die onvoldoende maatschappelijk verantwoord ondernemen doen wij door het vermogen van de Meesman aandelenfondsen te beleggen in duurzame indexfondsen van vermogensbeheerder Northern Trust. Deze indexfondsen volgen speciaal voor Northern Trust ontwikkelde duurzame varianten van de reguliere (niet-duurzame) MSCI indexen. Deze zogeheten Custom ESG Indexen sluiten bedrijven uit die onvoldoende oog hebben voor mens, milieu en goed ondernemingsbestuur.

Welke bedrijven worden uitgesloten?

  • Bedrijven die niet voldoen aan de tien principes van de Global Compact van de Verenigde Naties op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieubescherming en corruptiebestrijding;
  • Bedrijven betrokken bij de productie, distributie en verkoop van tabak;
  • Bedrijven betrokken bij de productie van bepaalde soorten wapens, waaronder controversiële wapens zoals clusterbommen, landmijnen, kernwapens, biologische en chemische wapens;
  • Bedrijven betrokken bij de ontginning van en energieopwekking uit thermische kolen;
  • Alleen voor opkomende landen geldt dat ook bedrijven die niet voldoen aan een aantal aanvullende eisen op het gebied van goed ondernemingsbestuur worden uitgesloten;
  • Alleen voor kleine bedrijven geldt dat ook bedrijven met fossiele brandstof reserves en een (relatief) hoge CO2 uitstoot worden uitgesloten.

Hoeveel bedrijven worden uitgesloten?

In de tabel hieronder ziet u voor alle Meesman aandelenfondsen hoeveel bedrijven de duurzame MSCI index uitsluit ten opzichte van de reguliere (niet-duurzame) MSCI index. Ook wordt aangegeven hoeveel dit is als percentage van het totale aantal bedrijven en de totale beurswaarde van alle bedrijven in de reguliere (niet-duurzame) MSCI index. Het aantal bedrijven dat wordt uitgesloten is beperkt. Ook met uitsluitingen zijn de Meesman aandelenfondsen dus zeer breed gespreid.

  Aandelen
Wereldwijd Totaal
Aandelen
Ontwikkelde Landen
Aandelen
Opkomende Landen
Aandelen
Kleine Bedrijven
Aandelen
Europa
Aantal uitgesloten bedrijven 997 van 7.217 67 van 1.588 126 van 1.400 804 van 4.229 20 van 434
Als % van totaal aantal bedrijven 13,8% 4,3% 9,4% 18,9% 4,6%
Als % van totale beurswaarde 6,6% 5,0% 6,7% 17,6% 7,0%

Rendement

Vanaf oprichting is het gemiddelde rendement van de duurzame MSCI World Index, MSCI Emerging Markets Index en MSCI World Small Cap Index nagenoeg gelijk aan het rendement van de reguliere (niet-duurzame) variant van deze indexen. Ter illustratie hiervan ziet u in de grafiek hiernaast het rendement van beide varianten van de MSCI World Index sinds 2008.

Gegeven het beperkte aantal uitsluitingen verwachten wij dat ook in de toekomst de rendementen van de duurzame en de reguliere MSCI indexen op korte termijn wellicht wat uiteen kunnen lopen maar op lange termijn vergelijkbaar zullen zijn.


Informatieverstrekking over duurzaamheid

Voor beleggers is de duurzaamheid van hun beleggingen een steeds belangrijker thema aan het worden. Daarom willen wij u duidelijk informeren over hoe wij bij Meesman omgaan met verschillende duurzaamheidsonderwerpen. Alle informatie hierover vindt u hier.

In dit document informeren wij u over:

  • Hoe Meesman duurzaamheidsrisico’s meeneemt in het beleggingsbeslissingsproces;
  • Of, en zo ja, hoe Meesman negatieve effecten op duurzaamheidsfactoren meeneemt in het beleggingsbeslissingsproces;
  • Hoe het beloningsbeleid van Meesman in lijn is met de integratie van duurzaamheidsrisico’s in het beleggingsproces.