Wijziging prospectus Meesman fondsen

01 augustus 2014

Op 1 augustus 2014 wijzigt een aantal zaken met betrekking tot de Meesman Beleggingsfondsen. Deze wijzigingen zijn opgenomen in het prospectus van de Meesman Beleggingsfondsen. Het prospectus is het juridische document waarin de voorwaarden van beleggen in de Meesman Beleggingsfondsen zijn vastgelegd. Wij trachten deze voorwaarden zo helder en begrijpelijk mogelijk te verwoorden.

1. AIFM-richtlijn & nieuwe opzet bewaring Meesman Beleggingsfondsen

Op 22 juli 2014 is nieuwe Europese wetgeving voor beleggingsfondsen van kracht geworden. Het betreft de Alternative Investment Fund Management (AIFM) richtlijn. Als gevolg hiervan is de bewaring van de Meesman Beleggingsfondsen anders vormgegeven.

Tot nu toe was de Stichting Bewaarder Meesman Indexfondsen als bewaarder van de Meesman Beleggingsfondsen zowel de juridisch eigenaar van het fondsvermogen (de bankrekening en beleggingen van de Meesman Beleggingsfondsen stonden op naam van deze stichting) als de entiteit die de wettelijk voorgeschreven taken van de bewaarder vervulde. Deze twee zaken worden nu gescheiden.

Juridisch eigenaar
De stichting is voortaan alleen nog de juridisch eigenaar van het fondsvermogen. Om dit te bekrachtigen zijn de naam en doelstelling van de stichting aangepast. De stichting heet voortaan Stichting Meesman Beleggingsfondsen. De aangepaste statuten van de stichting zijn onder 'Documenten' in te zien.

Bewaarder
SGG Depositary B.V. is nu de bewaarder van de Meesman Beleggingsfondsen en houdt als zodanig, ten behoeve van de beleggers, toezicht op de beheerder van de Meesman Beleggingsfondsen. De bewaarder moet erop toezien dat de beheerder zich houdt aan hetgeen in het prospectus is vastgelegd en de toepasselijke wet- en regelgeving. Voorheen was dit ook al het geval maar onder de AIFM-richtlijn heeft de bewaarder een zwaardere rol en grotere verantwoordelijkheid dan tot nu toe het geval was. SGG Depositary B.V. is indirect een honderd procent dochtermaatschappij van SGG Netherlands N.V. Doordat de bewaarder op geen enkele wijze gelieerd is aan de beheerder, is de onafhankelijkheid van de bewaarder ten opzichte van de beheerder gewaarborgd.

Let op: Bankrekening Meesman Beleggingsfondsen bij Deutsche Bank heeft een andere naam
Als gevolg van de nieuwe opzet van de bewaring van de Meesman Beleggingsfondsen verandert de tenaamstelling van de bankrekening van de Meesman Beleggingsfondsen bij Deutsche Bank (NL57DEUT0548344728). Dit is de bankrekening waar u geld dat u wilt beleggen naartoe overmaakt. Deze bankrekening stond op naam van ‘Stichting Bewaarder Meesman Indexfondsen’ en staat voortaan op naam van ‘Stichting Meesman Beleggingsfondsen’. Bij toekomstige stortingen verzoeken wij u hiermee rekening te houden.

Dit betekent dat vanaf nu alle stortingen voor de Meesman Beleggingsfondsen (zowel eenmalig als periodiek) dienen te worden overgemaakt naar bankrekening NL57DEUT0548344728 op naam van 'Stichting Meesman Beleggingsfondsen'.

Heeft u de bankrekening van de Meesman Beleggingsfondsen bij Deutsche Bank opgenomen in uw adresboek voor internet bankieren, dan verzoeken wij u de tenaamstelling van de bankrekening in uw adresboek voor internet bankieren te wijzigen.

p.s. per 1 april 2015 is het rekeningnummer van de Stichting Meesman Beleggingsfondsen gewijzigd naar NL65ABNA0420944761.


2. Andere aandelenklasse van Vanguard indexfondsen

Meesman Indexfonds Aandelen Europa, Aandelen Opkomende Landen en Obligaties Eurolanden beleggen in indexfondsen die worden beheerd door Vanguard. Om fiscale redenen stappen deze drie Meesman fondsen over naar een andere aandelenklasse van het Vanguard indexfonds waar ze in beleggen. Voor beleggers in de genoemde Meesman Beleggingsfondsen brengt dit geen wijzigingen met zich mee. De beleggingsdoelstelling, het beleggingsbeleid, de kosten (Total Expense Ratio / Lopende Kosten Ratio) en andere kenmerken van de fondsen blijven precies hetzelfde.

3. Herbelegging dividend

Sinds de verandering van de fiscale status van de Meesman Beleggingsfondsen op 1 september 2013, bestaat de mogelijkheid dat de Meesman Beleggingsfondsen dividend uitkeren. In de communicatie hierover is aangegeven dat dividenduitkeringen automatisch worden herbelegd, waardoor de beleggers meer participaties van het desbetreffende Meesman Beleggingsfonds krijgen. Dit is nu ook duidelijk in het prospectus opgenomen.

4. Uitsluiting Amerikaanse beleggers & rechtspersonen gevestigd buiten de EU

In het prospectus is opgenomen dat beleggers die vallen onder de definitie van ‘Specified US Person’ volgens de Amerikaanse Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) niet in de Meesman Beleggingsfondsen mogen beleggen. Het gaat hier onder andere om personen die geboren, ingezetene, woonachtig of belastingplichtig zijn in de Verenigde Staten van Amerika.

Ook is in het prospectus opgenomen dat rechtspersonen die gevestigd zijn in een land dat geen EU-lidstaat is, niet in de Meesman Beleggingsfondsen mogen beleggen.

5. Voorwaarden van Beheer en Bewaring

De voorwaarden van beleggen in de Meesman Beleggingsfondsen en de afspraken tussen de beleggers in en de beheerder en bewaarder van de Meesman Beleggingsfondsen waren deels vastgelegd in de Voorwaarden van Beheer en Bewaring. Een samenvatting van de Voorwaarden van Beheer en Bewaring werd in het prospectus opgenomen en het gehele document werd als bijlage bij het prospectus gevoegd. De Voorwaarden van Beheer en Bewaring zijn nu volledig in het prospectus geïntegreerd en bestaan niet meer als afzonderlijk document. Hiermee is het aantal afzonderlijke documenten dat voor beleggers in de Meesman Beleggingsfondsen van belang is, verminderd.

« Ga naar overzicht